Bolagsordning

Idébanken HR Sverige AB
Org. nr: 559218-4732

 § 1 Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn är Idébanken HR Sverige AB.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Solna kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet med personalbemanning samt personaluthyrning, rekrytering och entreprenadverksamhet inom personalbemanning

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 sek.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 10 ledamöter med lägst 1 och högst 10 suppleanter.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.

§ 8 Kallelse
Kallelse sker genom e-post.

§ 9 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om – fastställande av resultaträkningen och balansräkningen – dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen – ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Räkenskapsår är första mars – sista februari.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

sv_SESwedish